Stanovy klubu

Stanovy občanského sdružení Klub pražských cyklistů:

Článek 1 – Identifikační údaje a vznik občanského sdružení

 • 1.1 Název občanského sdružení je Klub pražských cyklistů (dále jen „klub“)
 • 1.2 Sídlo klubu je na adrese Kovářova 39, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
 • 1.3 Právní forma klubu je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.
 • 1.4 Klub je právnickou osobou plně způsobilou ke všem právním úkonům. Je způ-sobilý jednat svým jménem a vstupovat do všech právních vztahů vymezených zákonem o sdružování občanů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 • 1.5 Klub vzniká registrací. Registraci provádí ministerstvo vnitra České republiky.

Článek 2 – Cíl činnosti

 • 2.1 Cílem činnosti klubu je rozvoj cyklistiky.
 • 2.2 Činnost klubu spočívá zejména: v podpoře budování cyklistických stezek a tras, v rozvoji cyklistiky jako náplně volného času, zejména pro děti a mládež, v rozvoji cyklistiky jako sportu a vhodné alternativy městské dopravy.
 • 2.3 Klub organizuje zájmové, výchovné, odborné, propagační a sportovní akce v oblasti cyklistiky a podporuje tyto akce organizované jinými subjekty.
 • 2.4 Klub pořádá osvětové akce v oblasti cyklistiky a cykloturistiky.
 • 2.5 Klub zřizuje a podporuje cyklistické týmy dětí, mládeže i dospělých.
 • 2.6 Klub také podporuje akce na ochranu životního prostředí a podílí se na osvěto-vých akcích v oblasti životního prostředí.
 • 2.7 Klub podporuje a pořádá akce na ochranu zdraví, především v oblasti bezpeč-nosti silničního provozu.

Článek 3 – Členství

 • 3.1 Individuálním členem klubu může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Individuální člen jedná v klubu osobně nebo prostřednictvím jím zpl-nomocněného občana staršího 18 let. Každý individuální člen má při rozhodování jeden hlas.
 • 3.2 Kolektivním členem klubu může být právnická osoba se sídlem na území České republiky. Za kolektivního člena jedná jeho statutární orgán nebo jím zplnomocněná oso-ba. Každý kolektivní člen má při rozhodování jeden hlas.
 • 3.3 Členem se stává osoba na základě rozhodnutí členské schůze klubu. Pro platné přijetí za člena je třeba souhlasu nejméně 75% členů klubu, přítomných na schůzi. Právo navrhnout nové členy klubu mají všichni členové klubu, a to i opakovaně.
 • 3.4 Zakládajícími členy klubu jsou členové přípravného výboru klubu.
 • 3.5 Členství v klubu může být ukončeno na základě písemného oznámení člena klu-bu o ukončení členství v klubu nebo na základě návrhu jiného člena klubu. O zrušení členství v klubu rozhoduje schůze. Zrušení členství v klubu se považuje za platné, pokud s ním souhlasí nejméně 75% přítomných členů na schůzi. O ukončení členství na základě písemného oznámení člena klubu se nehlasuje.
 • 3.6 Členství v klubu zaniká smrtí individuálního člena a není předmětem práva dě-dického. Pokud zanikne právnická osoba – kolektivní člen klubu bez právního nástupce, zaniká jeho členství v klubu. V opačném případě může členství přejít na právního nástupce kolektivního člena, pokud s tím výslovně souhlasí.
 • 3.7 Evidenci členů vede výbor klubu v knize členů a to odděleně individuální členy a kolektivní členy. Evidence se pravidelně aktualizuje.
 • 3.8 Fyzické a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost klubu, se mohou stát členy organizační součásti klubu s názvem Přátelé klubu. Členy Přátel klubu se stávají uvedené osoby dnem zaplacení členského příspěvku. Členství v Přátelích klubu zaniká nezaplacením členského příspěvku. Evidenci členů Přátel klubu vede výbor klubu v knize členů Přátel klubu. Evidence se pravidelně aktualizuje.

Článek 4 – Orgány klubu

 • 4.1 Nejvyšším orgánem klubu je schůze. Schůze se schází nejméně jedenkrát roč-ně. Schůze je usnášení schopná, pokud je přítomno osobně nebo v zastoupení nejméně 34% členů klubu. Svolat schůzi je povinností výboru klubu. Výbor klubu je povinen svo-lat schůzi i v případě, pokud o to požádá více než 10% členů klubu. Svolání schůze se provádí osobně nebo telekomunikačními a elektronickými prostředky v přiměřeném ča-sovém předstihu před konáním schůze. Usnesení schůze je platné, pokud pro něj hlasova-lo více než polovina přítomných členů klubu, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Hlasování se provádí zpravidla aklamací. Tajné hlasování je přípustné. Ze schůze klubu se pořizuje zápis. Zápis obsahuje mimo jiné text přijatých usnesení a výsledky hlasování o nich. Zá-pis provádí a podepisuje osoba určená schůzí klubu – zapisovatel. Schůze rozhoduje o změně stanov klubu, o zániku klubu a dalších otázkách souvise-jících s činností klubu. Pro schválení změny stanov a schválení rozhodnutí o zániku klubu je nezbytný souhlas nejméně 75% všech členů klubu přítomných na schůzi.
 • 4.2 V období mezi schůzemi řídí činnost klubu výbor. Výbor je tříčlenný, členové jsou voleni z členů klubu na schůzi. Pro platné zvolení za člena výboru je potřebná prostá většina hlasů členů klubu přítomných na schůzi. Stejné pravidlo platí i pro odvolání členů výboru. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně na zasedání výboru. Svolání zasedání vý-boru provádí kterýkoliv člen výboru osobně nebo telekomunikačními a elektronickými prostředky v přiměřeném časovém předstihu před konáním zasedání. Usnesení výboru je platné, pokud pro něj hlasovali nejméně dva členové výboru, pokud tyto stanovy neurčí ji-nak. Hlasování se provádí zpravidla aklamací. Tajné hlasování je přípustné.
 • Ze schůze výboru klubu pořizuje pověřený člen výboru zápis. Zápis obsahuje mimo jiné text přijatých usnesení. Zápis podepisuje pověřený člen výboru – zapisovatel.
 • 4.3 Statutárním orgánem klubu, který zastupuje klub a jedná s třetími osobami je jednatel klubu. Jednatelem klubu je člen výboru klubu. Jednatele volí a odvolávají členové výboru na zasedání výboru. Pro platné zvolení a odvolání jednatele je potřebný souhlas dvou členů výboru. V případě, že jednatel odstoupí z funkce nebo není zvolený výborem, funkci statutárního orgánu vykonávají všichni členové výboru klubu společně a nerozdílně.

Článek 5 – Práva a povinnosti členů a orgánů klubu

 • 5.1 Všichni členové klubu mají stejná práva a povinnosti.
 • 5.2 Členové klubu mají právo účastnit se akcí klubu, navrhovat nové členy klubu, navrhovat ukončení členství členů klubu, navrhovat členy výboru klubu, navrhovat odvo-lání členů výboru klubu a podílet se na rozhodování o věcech klubu ve smyslu těchto sta-nov.
 • 5.3 Členové klubu mají povinnost zúčastnit se schůze, zaplatit členský příspěvek, ší-řit dobré jméno klubu a získávat sponzory pro činnost klubu.
 • 5.4 Člen Přátel klubu je oprávněn účastnit se akcí klubu. Člen Přátel klubu je povi-nen zaplatit členský příspěvek. S členstvím v Přátelích klubu nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti.

Článek 6 – Zásady hospodaření a majetek klubu

 • 6.1 Základním příjmem klubu je příjem z členských příspěvků členů klubu a členů Přátel klubu. Roční členský příspěvek individuálního a kolektivního člena klubu, též člena Přátel klubu stanoví členská schůze klubu.
 • 6.2 Dalšími příjmy klubu jsou dary, příspěvky jiných fyzických nebo právnických osob, dotace od fyzických nebo právnických osob, příjmy z podnikání, příjmy z nakládání s majetkem a jiné příjmy související s naplňováním cílů klubu obsažených v čl. 2 těchto stanov klubu. Tyto příjmy mohou být jak v peněžní, tak i nepeněžní formě.
 • 6.3 Klub může provádět podnikatelskou činnost v rozsahu a způsobem schváleným členskou schůzí klubu, za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy upravujícími podnikatelskou činnost.
 • 6.4 Klub používá příjmy výše uvedené v souladu s cíli klubu obsaženými v čl. 2 těchto stanov, podle rozpočtu a v souladu se smluvními závazky.
 • 6.5 Rozpočet klubu se sestavuje jako vyrovnaný a jeho návrh schvaluje schůze. Pro schválení rozpočtu je potřebná prostá většina hlasů členů klubu přítomných na schůzi. Změny rozpočtu schvaluje výbor klubu. Pro schválení změn rozpočtu výborem je zapotřebí nejméně dvou hlasů členů výboru.
 • 6.6 Vedení účetnictví a dalších evidencí probíhá podle obecně platných zákonů. Za vedení účetnictví a plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákona, zejména regis-tračních a daňových, odpovídá statutární orgán klubu – jednatel.
 • 6.7 Klub je způsobilý k nabývání movitého i nemovitého majetku. Majetek klubu může být využíván a používán ve prospěch členů klubu i jiných osob, vždy však v souladu s cíli klubu dle čl. 2 těchto stanov.
 • 6.8 Z titulu členství v klubu nevyplývá pro členy klubu ani jiné osoby žádný nárok na podíl na majetku klubu.
 • 6.9 Za závazky klubu vůči třetím osobám ručí klub jako celek.
 • 6.10 V případě potřeby budou tyto zásady rozpracovány ve formě vnitřní směrnice.

Článek 7 – Zánik klubu

 • 7.1 Klub zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným občanským sdru-žením nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. O dob-rovolném rozpuštění klubu rozhoduje schůze. Rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění klubu je platné, pokud s ním souhlasí nejméně 75% členů klubu přítomných na schůzi.
 • 7.2 V případě zániku klubu dobrovolným rozpuštěním jmenuje schůze likvidátora klubu. Rozhodnutí o jmenování likvidátora je platné, pokud s ním souhlasí nejméně 75% členů klubu přítomných na schůzi. Likvidátor provede za úplatu majetkové vypořádání klubu. Součástí majetkového vypořádání je mimo jiné i vypořádání všech smluvních zá-vazků klubu a zpeněžení veškerého majetku klubu.
 • 7.3 Peněžní prostředky zbylé po uspokojení všech závazků vůči třetím osobám a li-kvidátorovi budou darovány Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Tyto stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru klubu dne 29.11.2004.